Pla de treball

 1. Elaboració d'indicadors que permetin establir una tipologia de les diferents agències i organismes, tant existents com previstes, en el marc de l'ELSJ.
 2. Classificació dels instruments jurídics / operatius de què disposen les agències i organismes de l'ELSJ, en funció de les seves implicacions jurídiques i dels seus efectes sobre els ciutadans.
 3. Anàlisi de l'eficàcia dels possibles mecanismes de control d'agències i organismes de l'ELSJ sobre la base de dos paràmetres:
  1. control democràtic -en particular, paper dels parlaments nacionals i del Parlament europeu,
  2. control jurisdiccional –TJUE i tribunals interns.
 4. Anàlisi de l'eficàcia dels mecanismes de coordinació existents sobre la base de dos paràmetres:
  1. participació en marcs convencionals a nivell bilateral i multilateral,
  2. previsió de mecanismes interinstitucionals de coordinació, a nivell internacional, a nivell estatal i a nivell de la pròpia UE.

 

Activitats previstes

L'equip té previst desenvolupar el pla de treball tenint en compte que es tracta d'un estudi de 3 anys i per tant amb una finalitat molt acotada. Amb aquesta premissa i els objectius previstos, la recerca s'articularà a partir de les següents activitats principals:

 1. Anàlisi de bibliografia i instruments relacionats amb les diferents agències i organismes de l'ELSJ ja creats i identificació de quin és l'estadi de creació d'aquells organismes previstos i encara no desenvolupats segons el Pla d'Acció del Programa Estocolm
 2. Visites i entrevistes a les agències i organismes europeus de l'ELSJ, a entitats governamentals espanyoles i organitzacions internacionals.
 3. Workshops de l'equip per a la posada en comú, balanç i seguiment de l'estadi d'implementació del projecte.
 4. Presentació de la recerca i els seus resultats en congressos nacionals i internacionals.
 5. Publicacions col·lectives.
 6. Enviament d'articles a revistes indexades d'impacte.
 7. Organització de seminaris d'experts.
 8. Organització d'un congrés internacional, amb convocatòria de call for papers a través del web.
 9. Elaboració d'informe i propostes a presentar a la Comissió Mixta per a la UE, a la Secretaria d'Estat per a la UE i al Parlament Europeu sobre els mecanismes de control de les agències europees de l'ELSJ.